POLITIKA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA
(POLITIKA PRIVATNOSTI)

KO SMO MI?
Vlasnik platforme www.zdrav-osmeh.rs je privredno društvo “ORALENT” d.o.o. Beograd –Novi Beograd, ulica Uroša Martinovića 14/5, MB17462512, PIB102798621, koga zastupa direktor Tanja Trajković, kontakt telefon +381 11 267 49 59, e-mail adresa: trgovina@oralent.rs

ORALENT D.O.O. je rukovalac Vaših ličnih podataka i odgovoran za obradu i čuvanje Vaših ličnih podataka.

Mi poštujemo vašu privatnost i brižno čuvamo Vaše lične podatke. U ovoj Politici zaštite ličnih podataka (u nastavku Politika) obaveštavamo Vas o ličnim podacima koje od Vas prikupljamo, za koje svrhe i po kom pravnom osnovu, sigurnosne mere kojima ih štitimo, lica s kojima ih delimo, rok u kojem ih čuvamo, kao i Vaša prava u vezi sa zaštitom ličnih podataka.

Ova Politika se primenjuje za:
1) sve kupce naših proizvoda preko naše internet prezentacije www.zdrav-osmeh.rs
2) sve posetioce naše internet prezentacije.

U slučaju da u vezi s korišćenjem ove Politike ili u vezi sa ostvarivanjem vaših prava, koja proizilaze iz ove Politike, imate bilo kakvo pitanje, obratite nam se na e-mail adresu: trgovina@oralent.rs, sa oznakom “ Zaštita ličnih podataka”.

OSNOVNI POJMOVI
Svaki pojedinačni dole određeni pojam ima u okviru ove Politike svrhu, kao što je određena u ovom poglavlju:
Lični podaci znače bilo koju informaciju, na osnovu koje se može odrediti pojedinac (ovde spadaju npr. ime, prezime, e-mail, IP adresa, grad, telefonski broj, broj žiro-računa);
Kupac – označava lice koje preko naše internet prezentacije vrše kupovinu naših proizvoda;
Posetilac – označava lica koja dolaze na našu stranicu, bez kupovine proizvoda;
Obrada predstavlja radnje prikupljanja, beleženja, razvrstavanja, grupisanja, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje ličnih podataka;
Usluga – usluga informacionog društva – online prodaja visokokvalitetne proizvode za održavanje oralnog zdravlja.

VRSTA PODATAKA O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO
Platforma prikuplja različite podatke u zavisnosti od toga, da li ste korsnik ili posetilac platforme.

 KUPAC   POSETILAC
 Ime i prezime   IP adresa
 E mail adresa  
 IP adresa  
 Broj telefona  
 Ulica i broj prebivališta  
 Grad i poštanski broj  

NAČIN SKUPLJANJA INFORMACIJA

Platforma može prikupljati Vaše podatke iz sledećih izvora:

1. Direktno od kupaca, prilikom formiranja narudžbine.

Prilikom formiranja Vaše narudžbine, Vi nam ostavljate Vaše lične podatke i to: ime, prezime, adresa i broj prebivališta ili druge adrese gde porudžbina treba da se isporuči, broj telefona i e-mail adresu.

2. Podaci koji se prikupljaju od posetilaca Portala
Naša internet prezentacija može primiti ili dobiti informacije (na primer, adresu e-pošte ili IP adresu) o osobi koja nije još uvek Kupac, na primer kada se posetilac samo pregleda sadržaj na našoj internet prezentaciji.

SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA
Mi koristimo Vaše podatke da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu.Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine.
Platforma koristi Vaše podatke za sledeće svrhe:
- Kreiranje korisničkih naloga;
- Pružanje osnovnih usluga;
- Korisničke podrške;
- Komunikacije sa korisnicima;
- Ponude novih usluga i promocija;
- Poboljšanja kvaliteta pružene usluge – prilagođavanje sadržaja prema karakteristikama, ciljevima i mogućnostima korisnika;

Vaše podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećih pravnih osnova:
- obrada Vaših ličnih podataka potrebna je za ispunjenje ugovora, kome ste pristupili tj. pružanje naših usluga;
- obrada Vaših ličnih podataka obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca poput direktnog marketinga;
- obrada Vaših ličnih podataka se vrši na osnovu Vaše saglasnosti za određenu svrhu obrade, pri čemu imate u svakom trenutku pravo da datu saglasnost povučete (više u Politici kolačića https://www.zdrav-osmeh.rs/kolacici-rs/).

Dostavljanje ličnih podataka, koji su nam potrebni za ispunjenje ugovora je dobrovoljno.
Upozoravamo vas da u slučaju, da nam ne dostavite sve lične podatke, koji su nam potrebni za
pružanje usluge takvu uslugu nećemo moći da obezbedimo.

KORISNICI PODATAKA
Pristup i obradu Vaših podataka vršiće lica zaposlena u ORALENT D.O.O., kao vlasniku Platforme, kao i obrađivači sa kojima ORALENT d.o.o. ima saradnju (fizičko ili pravno lice, koje obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca). ORALENT d.o.o. kao rukovalac sarađuje sa sledećim obrađivačima:
• City Express d.o.o, registrovanim sedištem na adresi Kumodraška 240, Beograd, MB:17402145 (dostava porudžbine)

VREME ČUVANJA VAŠIH PODATAKA
Zadržavamo vaše informacije samo onoliko koliko nam je potrebno da vam pružimo uslugu i ispunjavamo svrhe opisane u ovoj politici, dakle dokle god ne primite poručenu robu. Kada se više ne ispunjavaju uslovi za zadržavanje ovih podataka, iste brišemo i uklanjamo iz naših baza podataka najkasnije u roku od 5 godina od dana kada ste nam Vaše podatke dali.

ZAŠTITA VAŠIH LIČNIH PODATAKA
Platforma štiti Vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
1. Enkriptujemo i čuvamo u sigurnom oblaku Vaše lične podatke, koje su nam dati kao što su telefonski broj, email, IP adresa. Pratimo opšte prihvaćene industrijske standarde da bismo zaštitili lične podatke koji su nam dostavljeni, i tokom prenosa i nakon njihovog prijema, kao što su razne bezbednosne tehnologije i postupci u cilju sprečavanja gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa ili otkrivanja informacija - na primer, koristimo tehnologiju šifriranja kao što je SSL-Secure Sockets Laier da bismo zaštitili određene osetljive informacije kao što su podaci o lokaciji i bezbednost transportnog sloja TLS 1.2 za šifrovanje podataka od aplikacije do servera. Nažalost, nijedan način prenosa putem Interneta ili način elektronskog skladištenja nije 100% siguran. Redovno pratimo naše sisteme radi mogućih ranjivosti i napada. Međutim, ne možemo garantovati sigurnost bilo kog podatka koji nam pošaljete. Stoga, iako se trudimo da zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo garantovati njegovu apsolutnu sigurnost.

2. Radi sigurnosti vaših ličnih podataka smo usvojili odgovarajuće tehničke i organizacione mere, gde spadaju naročito:
● redovno i efikasno ažuriranje programske i računarske opreme, gde čuvamo vaše lične
podatke,
● zaštita pristupa ličnim podacima,
● izrade sigurnosnih kopija,
● obrazovanje zaposlenih, koji u okviru svog rada obrađuju lične podatke,
● nadzor i odgovarajuće preduzimanje mera u slučaju eventualnih sigurnosnih incidenata, kojima sprečavamo ili ograničavamo nastanak štete za lične podatke.

TRANSFER LIČNIH PODATAKA
Ne delimo Vaše lične podatke sa trećim licima, osim ako to posebno nije naglašeno i ako u tom smislu pribavimo izričitu saglasnost sa vaše strane. ORALENT DOO neće iznajmiti ili prodati Vaše podatke koji mogu lično da vas identifikuju drugima.
Sve vaše podatke skladištimo na serverima koji se nalaze u Republici Sloveniji. Republika Slovenija se nalazi među državma u kojima se smatra da je obezbeđen primeren nivo zaštite podataka o ličnosti, a na osnovu Odluke o Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti broj 05 broj 021-7718/2019 od dana 01.08.2019. godine.

LINKOVI KA TREĆIM LICIMA
ORALENT D.O.O. na svojoj veb stranici putem linkova Vam daje mogućnost povezivanja sa drugim web stranicama (Facebook, Instagram, YouTube...), baš kao što se te stranice mogu povezati sa našom.

Važno je da znate da druge web stranice funkcionišu u skladu sa njihovim Uslovima korišćenja i Pravilima privatnosti i da ORALENT nema kontrolu nad istima, da ne poseduje njihove podatke, niti može da garantuje, ili da bude odgovoran za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvode ili druge materijale koji su dostupni na tim veb stranicama.

VAŠA PRAVA
U pogledu obrade ličnih podataka imate sledeća prava:
1. da Vam omogućimo pristup vašim podacima o ličnosti
U svakom trenutku imate pravo da od nas zahtevate da pristupite podacima o ličnosti, dobijete informaciju u koju svrhu se podaci koriste i obrađuju,kategoriju vaših podataka o ličnosti koje čuvamo, period tokom kojeg obrađujemo i čuvamo Vaše podatke. Isto tako od nas možete dobiti informaciju o trećoj i kategoriji treće strane sa kojima delimo Vaše podatke;
2. da Vam damo kopiju podataka o ličnosti koje obrađujemo
Imate pravo da od nas zahtevate da Vam damo kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti koje obrađujemo. Kopiju Vam možemo dostaviti elektronskim putem, uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ukoliko ne zahtevate Vam se kopija dostavi na drugi način.
3. da zahtevate ispravku i dopunu vaših podataka o ličnosti
Bitno nam je da su Vaši podaci tačni i potpuni. Imate pravo da zahtevate da se Vaši netačno uneti podaci bez odlaganje izbrišu odnosno isprave kao i da tražite od nas da Vam ih dopunimo i ažuriramo ukoliko su zastareli;
4. da zahtevate brisanje podataka o ličnosti
U slučaju da želite da se vaši podaci obrišu odnosno želite da prekinemo obradu istih možete nam se obratiti. U slučaju da su vaši podaci neophodni da bi se izvršile ugovorne obaveze prema Vama a zatražite brisanje podataka, skrećemo pažnju da u tom slučaju ugovorne obaveze možda neće biti ispunjene.
5. da ograničite obradu Vaših podataka o ličnosti nama ili trećoj strani u određenom delu ili u potpunosti u slučaju:
da osporavate tačnost podataka o ličnosti koji se na Vas odnose, u slučaju da je obrada nezakonita a Vi se protivite brisanju i zahtevate oganjičenje upotrebe, ukoliko nam više nisu potrebni ali ih vi tražite u cilju podnošenja,ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, ukoliko ste podneli prigovor na obradu podataka u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka ličnosti a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad vašim interesima.
6. da podnesete pravo na prigovor
Jako je važno da znate, da u svakom trenutku imate pravo da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka. Isto tako imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje u meri u kojoj je ono povezano da takvim direktnim oglašavanjem.
7. da prenesete svoje podatke drugom rukovaocu
Ukoliko se obrada podataka vrši na osnovu vašeg pristanka ili se obrada vrši automatizovano imate pravo da tražite od naše ustanove da se Vaši podaci o ličnosti prebace drugom rukovaocu.
8. da opozovete pristanak za obradu vaših podataka o ličnosti
Kada se obrada vrši na osnovu Vašeg pristanka u svakom trenutku imate pravo da ga opozovete. Skrećemo pažnju da u slučaju da opozovete Vaš pristanak opoziv ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu vašeg pristanka pre opoziva.
9. da podnesete tužbu Povereniku
U slučaju da smatrate da se obrada podataka vrši suprotno Zakonu imate pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za zaštitu podataka ličnosti.

Napred pobrojana prava možete ostvariti kontaktiranjem na sledeće načine: e-mail adresa: trgovina@oralent.rs ili poštom na adresu sedišta Rukovaoca, ORALENT d.o.o. Beograd, ulica Uroša Martinovića broj 14/5, Beograd-Novi Beograd.

NADLEŽNI ORGAN
Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11000 Beograd, Republika Srbija ili e mailom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

ZAVRŠNE ODREDBE
Ova Politika se primenjuje od 01.08.2021. godine. U slučaju promena o tome ćemo vas prethodno obavestiti.Smatra se da ste saglasni sa novom verzijom ove Politike, ako nastavite sa korišćenjem našeg portala i aplikacije, koje određuje ova Politika, s obzirom da na snagu stupu nova verzija ove Politike.